UBCDGD Miền Bắc - Lịch Huấn luyện tháng 7.2020


Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục (UB CĐGD) Miền Bắc Xin trân trọng thông báo Lịch trình Huấn luyện các chương trình đào tạo cho khối ban ngành, nhân sự sau hai quý đầu năm, toàn thể các hoạt động bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên khắp cả nước. Cảm tạ Chúa bởi ơn thương xót của Ngài, các công tác huấn luyện của UB CĐGD được trở lại hoạt động bắt đầu từ tháng 7.2020, cụ thể: 


1. Ngày 1/11/2020: Huấn luyện tổ chức Lớp học " Giáo viên Trường Chúa Nhật" Tại Thái Bình. 
2. Ngày 14 - 16/7/2020 : Huấn luyện tổ chức lớp "Hôn nhân nguồn" Tại Hà Nội.
3. Ngày 27-28/7/2020 : Huấn luyện tổ chức lớp học "Giáo viên Trường Chúa Nhật" tại Thanh Hóa. 
4. Ngày 31-1/8/2020 : Huấn luyện tổ chức lớp học "Cuộc Đời Chúa Cứu Thế" Tại Hà Nội.

Vậy, UB CĐGD Miền Bắc xin được thông báo tới toàn thể các Hội Thánh khu vực có tổ chức huấn luyện, để kịp thời đăng ký tham dự và cầu thay cho các công tác tổ chức, nhân sự phục vụ cũng như diễn giả chia sẻ.Đồng thời mỗi học viên được dọn sẵn tấm lòng cho các mục vụ huấn luyện được tổ chức thành công, được sự xức dầu của Đức Chúa Trời. 

Trân Trọng!