13 TRÍCH DẪN KINH THÁNH CHO CƠ ĐỐC NHÂN TRONG NGÀY HALLOWEEN

Chúa nhật 31-10-2021


1. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ(I Cô-rinh-tô 10:21)

2.và chớ dự vào công-việc vô-ích của sự tối-tăm, thà quở-trách chúng nó thì hơn(Ê-phê-sô 5:11)

3. và đừng cho ma-quỉ nhân dịp (Ê-phê-sô: 4:27)

4. Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được( I Phi-e-rơ 5:8)

5. Bất cứ việc gì tựa như việc ác, thì phải tránh đi (I Tê-sa-lô-ni-ca: 5:22)


6. Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay(Ê-sai 5:20)7. hãy xem-xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22)


8. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối-tăm mà mặc lấy áo giáp sáng-láng(Rô-ma 13:12)

9. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em(Gia-cơ 4:7)

10. 15Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu.(Ê-phê-sô 5:15-16)

11. Mọi sự là tinh-sạch cho những người tinh-sạch, nhưng, cho những kẻ dơ-dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh-sạch cả; trái lại, tâm-thần và lương-tâm họ là dơ-dáy nữa(Tít 1:15)

12. Vả, sự đoán-xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế-gian, mà người ta ưa sự tối-tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu-xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công-việc của mình phải trách-móc chăng(Giăng 3: 19-20)

13. Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày-đạp rắn, bò-cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên-đàng( Lu-ca 10:19-20)

Nguồn: UB CĐGD